18

امروز پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و دو

هیجده سال از اولین گریه زندگیم گذشت.

و من همچنان ایستادم.

با تمام داشته ها و نداشته ها.

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر...

/ 0 نظر / 21 بازدید