ای پادشه خوبان داد از غمى تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

+

زین دایره ی مینا خونین جگرم می ده

تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی...

                                                                                                                          پی نوشت:نظرات این پست فقط به احترام یک نفر دوباره باز شد.

/ 3 نظر / 18 بازدید
سیاووش

اینجا دنیایی ست که نبودن را یادمان می دهد با نفرت دوستمان دارد و وقتی با چشم های بسته به آغوشش می گیریم دستش دنبال چاقو ...!

سیاووش

شبنم جان محسنم !(رضوی) شرمنده که متوجه نشدم صمیمانه ترین همدردی و از من بپذیر[فرشته][قلب][گل[گل]